Naša ponuka

Akcia

VMR plast s.r.o.
Považská Bystrica, 017 01
Robotnícka ulica 289/1
mob.: 0908 753 666,
E-mail: vmrplast@vmrplast.sk

 

Otváracia doba:
Po-Pia: 09:00-16:00
Streda: 09:00-17:30

 


 

TOPlist

Slovníček odborných slov 

Domov | Kontakt

Absolútna vlhkosť

znamená skutočnú hmotnosť vodnej pary v jednotke objemu vzduchu.

Bezpečnostné sklo

Sú to dve zlepené tabule skla, medzi ktorými je fólia, zabezpečujúca pri prasknutí skla jeho nevypadnutie. Používajú sa kombinácie dvoch skiel hrúbky 3mm a fólie hrúbky 0,4mm = Connex 6,4 (ozn. ako 3.3.1) kombinácie dvoch skiel hr. 4mm a fólie hr. 1,5mm = Connex 9,5 (ozn. ako 4.4.4).

Distančný rámček

Prvok vyrobený zo špeciálnej umelej hmoty alebo kovu, oddeľuje v izolačnom skle vnnútorné sklo od vnútra presne danou vzdialenosťou. Vnútri distančného rámčeka sa nachádza vysúšací prostriedok, ktorý v medzisklelných priestoroch absorbuje vlhkosť.

Ekologické okná

Okná ako sú vyrábané z plastových profilov bez prísad olova a kadmia. Tieto škodlivé látky boli vo výrobe nahradené veľmi šetrnými a pre ľudské zdravie fyziologicky nezávadnými, prvky zinok - kalcium. Profily týchto okien nevylučujú žiadne výpary obsahujúce škodlivé látky, čím sú obzvlášť vhodné pre alergikov a astmatikov. Profily sú 100 % recyklovatelné.

Impregnácia

Impregnácia je napustenie savého podkladu (dreva, betónu) prostriedkom za účelom konkrétnej ochrany napr. proti hnilobe, plesniam alebo vode.

Izolácia

Vrstva, ktorá bráni vzájomnému pôsobeniu dvoch rôznych prostredí. Izolácie delíme na: elektrickú, akustickú a tepelnú, ....

Kalené sklo

Sklo nahriate na teplotu 670-690°C, a následne prudko schladené s cieľom uvoľnenia gradientu pnutia, ktorý dodáva sklu mechanickú pevnosť a tepelnú odolnosť. Vlastnosti kaleného skla: 5x väčšia pevnosť na ohyb ako u štandardného skla (rozbitie skla tupým predmetom je omnoho náročnějšie), odolnosť voči zmenám teplôt v rozsahu do 200°C. Pri rozbití praská na malé kúsky s tupou hranou - minimalizácia rizika zranenia.

Kondenzácia vodnej pary

Je zmena skupenstva vodnej pary obsadenej vo vzduchu zo stavu plynného na stav kapalný, predpokladom je dosiahnutie teploty rosného bodu pre dané množstvo vodnej pary

Krídlo

Pohyblivá časť okna, dverí, alebo vrat upevnená v okennom alebo dvernom ráme alebo bezprostredne v stavebnom otvore.

Lazura

Lazura je tenká riedka priehľadná vrstva farvy, ktorá vrchné farebnej vrstve dáva iné sfarvenie, svietivú priezračnosť a zmenenú intenzitu farebných tónov. Lazurováním sa získávajú nové farebné odtiene, prípadne iné valéry.

Mikroventilácia

Je špeciálna funkcia obvodového kovania, ktoré mimo tesného uzavrenia okna umožňuje tiež stav, kedy pri zatvorenom okne medzi rámom a krídlom zostáva úzka štrbina ktorou dochádza k prievetrávaniu miestnosti.

Nalepovacia mriežka

Úzke plastové lišty, ktoré sa nalepujú na sklo pomocou špeciálne oboustrannej lepiacej pásky a imitujú delenie krídla na niekľko polí. Lišty sa lepia z vnútornej a vonkajšej časti izolačného skla. V medzisklennom priestore, medzi lištami, sa nachádzí distančný rámček.

Okenné profily triedy A, B a C

Široká ponuka plastových okien a dverí na trhu, mnoho výrobcov či dodávateľských montážnych firiem dáva tomuto prostrediu vysoký konkurenčný náboj, Zákazníkovi potom mnoho možnosti k výberu. Snahou niektorých výrobcov je docieliť materiálové úspory na výrobku, tým znížiť aj jeho cenu a dosiahnúť konkurenčné výhody. V poslednej dobe sa na Trhu objavili dodávatelia okien vyrobených z úspornej varianty profilov trieídy B s hrúbkou steny len 2,5 mm. Zákazník o tom spravidla nemá v naprostej väčšine tušenie.
Pre sprehľadnenie veci a obecnú informovanosť uvádzame nasledujúce údaje: Plastové okenné profily se v zmysle ČSN EN 12608 zaraďujú do triedy A, B a C. Profily triedy A majú presne definovanú hrúbku vnútornej steny 3 mm, profily triedy B 2,5 mm a profily trieídy C len 2,3 mm (výrobná tolerance je ±0,2 mm). Znižovanie hrúbky vnútorných stien vedie ku zhoršeniu mechanických vlastností okna a ku zníženiu životnosti v dôsledku rýchlejšieho opotrebovania.

Merania ukázali významný pokles mechanických vlastností u triedy B v porovnaní s triedou A:

  • Pevnosť lomu - pokles až o 25 %.
  • Prehyb pri zaťažení vetrom - priemerne o 10 % väčší.
  • Prehyb vlastným zaťažením v drážke zasklenia - väčší až o 25 %.
  • Šrobované spoje (kovania) - pevnosť o 20-25 % nižšia.

Spoločnost VMR plast s.r.o. dodává na trh výhradne okná vyrobené z profilov triedy A. Našou prioritou je spokojnosť zákaznikov a dlhodobá funkčnosť naších plastových okien.

Okenný rám

Okenný rám je najčastejšie zhotovený z plastového, dreveného, či okenného profilu špecifického tvaru. Používa sa pre osadenie krídel, alebo skiel. Je pevne zabudovaný do stavby.

Odkvapník oknien

Inak tiež dažďová lišta. Hliníkový prvok okna, ktorý odvádza dažďovú vodu (stekajúcu po krídle) Zabraňuje bezprostrednému prieniku vody cez spodnú časť rámu a krídla dovnútra miestnosti.

Obvodové kovanie

Systém otváracích a zatváracích mechanizmov ovládaných najčastejšie pomocou kľuky. Slúží k otváraniu a zatváraniu okenného krídla. Úlohou obvodového kovania je zaručiť správny prítlak krídla k rámu so zachovaním možností sklopenia a mikroventilácie.

Parotesná zábrana

Konstrukčná vrstva s vysokým difúznym odporom, brániaci priestupu vzdušnej vlhkosti

Pevný stĺpik

Zvislý prvok napevno spojený s rámom. Rozdeľuje priestor medzi 2 susednými krídlami.

Pohyblivý stĺpik

Konstrukčný prvok, ktorý nájdeme u viackrídlych okien spravidla 2-krídla a 3-krídla okna. Pohyblivý stĺpik je riešenie, kedy medzi dvoma susednými krídlami po ich otvorení vzniká voľný priestor. Riešenie s pohyblivým stĺpom rozoznáme spravidla použitím len 1 okennej kľuky (Kľuka na aktívnom-najprv otvorenom krídle). Krídlo s pohyblivým stĺpikom je ovládane rozvorou obvodového kovania.

Prah

Dolná časť rámu, najčastejšie vchodových dverí, možno ale aj u balkónových dverí.

Priečka

Vodorovný prvok rámu, ktorý sa nachádza medzi prahom a nadprahom.

Priepustnosť svetla

Určuje so súčiniteľom Lt [%]. Je to percento viditeľného svetla, pochádzajúceho zo svetelných lúčov prenikajúcich cez sklo.

Priestup tepla

Je určeý súčiniteľom priestupu tepla U [W/(m2*K)], ktorý vyjadruje množstvo tepelnej energie, ktoré preniká cey 1 m2 materiálu či konštrukcie v priebehu 1 hodiny, pri rozdiele teplôt vzduchu na oboch ich stranách 1 stupeň K. Čím je číslo menšie, tým lepšie.

PVC

PVC (Polyvinylchlorid) je druhou najpoužívanejšou umelou hmotou na Zemi. Príčinou jeho mimoriadného rozšírenia sú pomerne ľahšie spôsoby výroby vinylchloridu a významné vlastnosti jeho polymeru - ľahká zpracovateľnost prakticky všetkými základnými postupmi (valcovaním, vytlačovaním, vyfukovaním, vákuovým tvarovaním atď.), schopnosť želatinácie s rôznymi zmekčovadlami, značná chemická odolnosť, dobrá tepelná odolnosť. Približne polovica z celosvetoveého vyrábaného množstva sa používa v stavebníctve. PVC tak dnes v masovom meradle nahradzuje tradičné stavebné materiály ako drevo, beton či hliník a textilné materiály. Čokoľvek má prakticky ideálne stavebné vlastnosti, výrazné obavy vzbudzujú vplivy PVC na životné prostredie a ľudské zdravie. PVC sa spravidla vyrába za použitia skladobných látok olova a kadmia ako sú látky zdravia škodlivé. Najmodernejšie, ale doteraz finančne veľmi nákladné výrobné trendy, použitia olova a kadmia nahradzujú použitím zinku a kalcia ako sú k životném prostrediu šetrné. Tým sa PVC stáva ekologickým materiálom.

Relativná vlhkosť vzduchu

je podiel absolútnej vlhkosti vzduchu a teoretickej vlhkosti, ktorú by dosiahol vzduch v rovnakom tlaku a teplote v stave nasýtenia. Meria sa v percentách. Relativná vlhkosť lepšie vystihuje suchosť a vlhkosť vzduchu, tak ako ju vnímame ľudskými zmyslami. Fyziologicky príjemnú vnímame relativnú vlhkosť v rozmedzí cca 30-55%, to je doporučená vlhkosť v zimnom období v budovách, priepustné medze sú 20-70%.

Rosný bod

Je teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami a relativná vlhkosť vzduchu dosiahne 100 %. Je to hranica, pri ktorej dochádza ku zmene skupenstva z plynného na kvapalné.

Silikón

Kremičito-organická hmota vykazujúca hydrofobné a nehorľavé vlastnosti pri nízkych a vysokých teplotách. Má tiež vynikajúce izolačné vlastnosti.

Sklo float

Sklo charakteristické svojou hladkou a rovnou plochou, ktorou získava pri modernom výrobnom procese: float. Je základnym materiálom pre dalšie sklenné produkty (bezpečnostné sklo, kalené sklo, izolačné skla..).

Viedeňská mriežka

Úzké drevené lišty, ktoré sa nalepujú na sklo pomocou špeciálneho silikónu a imitujú delenie krídla na niekoľko polí. Lišty sa lepí z vnútra a vnútorných částí izolačného skla. V medzisklennom priestore, medzi lištami, sa nachádza distančný rámček, ktorý eště viac znásobuje imitáciu delenia použitej celistvej tabule skla.

Vodná para

je neviditeľný plyn. Takzvaná "para", ktorou výdame napríklad v kuchyni, je vlastne mlha, kondenzát, para tu dosiahla rosný bod a vydeľuje sa. 

 

Copyright VMRPLAST s.r.o © 2019